(تومان)145,000,000

اپل آسترا ٢٠١٤ ترخیص ٢٠١٦ ، موتور توربو ، پر شتاب و کم مصرف ، سان روف ، ترمز دستى برقى ، کروز و لیمیت، دى لایت ، زنون چرخشى ، شیشه شور ، نور بالاى اتومات، نور پردازى داخلى ، سیستم صوتى هاى فاى ، سنسور عقب و جلو ، ات پاور ویندو ، سنسور نور و باران 

1396/2/28تهران
(تومان)145,000,000

اپل آسترا ٢٠١٤ ترخیص ٢٠١٦ ، موتور ١٤٠٠ توربو ، سان روف ، ترمز دستى برقى ، کروز ، اسپید لیمیت، دى لایت ، زنون چرخشى ، شیشه شور ، نور بالاى اتومات، نور پردازى داخلى ، سیستم صوتى هاى فاى ، سنسور عقب و جلو 

1396/2/19تهران