(تومان)35,000,000

255,000 کیلومتر

بدون رنگ اما آفتاب سوختگی دارد فنی و سواری مشابه نو 

1398/9/18کردستان