(تومان)35,000,000

بخاری سالم_کولر نقص کمپرسور ولی بدون نشتی دارای گاز_جلو ماشین پلمپ_عقب تصادف جزیی از سمت چپ ولی شاسی سالم_رینک اسپورت_بیمه با 9 سال تخفیف تا برج سوم 99_معاینه فنی تا برج دوم99_سیستم صوتی_صندلی ها سالم_فنی عالی_جلو بندی برج اول98 تعویض کمکها تعویض_تودوزی داخلی عالی 

1398/7/6آذربایجان شرقی