(تومان)80,000,000

105,000 کیلومتر

 

1396/6/28آذربایجان غربی