(تومان)20,800,000

حواله برلیانس c3کراس تحویل آذر.سودمشارکت ۲۲ درصد.تاکنون ۹۵۰ هزارتومن سودمشارکت که ب خریدارداده میشود.فروش فقط به سودانصراف ۱۸ درصد فوری فروشی 

1396/8/13تهران