(تومان)70,000,000

35,000 کیلومتر

بنز ون 15 نفره mb140-رینگ اسپرت کارخانه - فوقالعاده کم کار-بی رنگ - داراری 11 ماه بیمه به همراه تخفیفات- 

1397/2/26همدان