(تومان)175,000,000

125,000 کیلومتر

بدون رنگ. کارکرد واقعى. ٩ سال تخفیف بیمه. مشابه صفر بدون ارور و ایراد. استثنایى. سقف کروک مشابه صفر و بدون کوچکترین ایراد 

1396/6/17تهران