توافقی

3,500 کیلومتر

فول،درحدصفر،رادارکامل،دوربین360درجه،چراغ جلو اینتلیجنت،کیتAMG،رینگ19،گرمکن وسردکن،هـیترپشت سرى،کمربند برقى،مانیتورجلواسپیلیت ویو،سیستم صوتى هارمن کاردن،ممورى دوطرف،کیلس اکوواستارتر،داینامیک سیت،فرمان برقى،چوبکارى داخل،چرم دوزى داشتبورد،دنده پشت فرمان،خنک کن داخل داشتبورد،کولردیجیتال عقب،ایربک زانو،سفیدصدفى داخل قرمز سقف قرمز،کروک ثبت شده درسند 

1396/2/16تهران