(تومان)480,000,000

9,000 کیلومتر

 

1396/5/27تهران
توافقی

1,900 کیلومتر

فول کامل/در حد صفر خشک/مانیتور بزرگ/ سیستم صوتى هارمن کاردن/گرمکن صندلى/پشت سرى برقى/ممورى سیت دو طرف/هیتر پشت گردن/ میرجعفرى/٠٩١٢٣٠٩٠٥٨٢ 

1396/4/17تهران