توافقی

کیلومتر

استثنایی دیدنی گیربکس سالم بدون تعمیر تا الان سالم به شرط همه قطعات فابریک تودوزی نو فابریک ٦ماه گارانتی لاستیکها نو چراغ خطرها عقب وجاو فابریک -قیمت 45 میلیون 

1396/2/7یزد