(تومان)1,250,000,000

2,400 کیلومتر

فول،درحدصفر،4MATIC،راداراکتیوجلو،دوربین360درجه،مانیتور پشت سرى عقب،کیتAMG،رینگ20،صندوق برقى،ممورى صندلى دوطرف،رکاب،باربند،موتوربلو،دنده پشت فرمان،چوبکارى سفارشى،کلیدDSR،شیب سنج،رانندگى درشرایط سخت،ایربک زانو،پاناروما،سیستم صوتى هارمن کاردن،نورمخفى دور،صندلىAMG،چراغ جلواینتلیجنت 

1396/2/16تهران