توافقی

کیلومتر

بیوک مدل 59 سفید. فوق العاده سالم. بدون یک ریال خرج. بازدید مساوی با خرید. قیمت 20 ملیون. با خریدار واقعی زمان معامله کنار میام. قیمت 20,000,000 

1396/5/17فارس