توافقی

حواله تحویل دی ماه، واریز 70 میلیون در تیرماه سود 21 درصد و جریمه تاخیر 33 درصد. امکان صلح در نمایندگی 

1397/9/6تهران