(تومان)150,000,000

210,000 کیلومتر

فوق العاده سالم بدون ارور اطاق و سقف بدون صدا رینگ m فنی و بدنه به شرط کارشناس شما 

1396/2/13تهران