(تومان)212,000,000

اقساطی، تحویل 90 روزه، پیش پرداخت اولیه مبلغ 212.000.000 تومان می باشد. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 

1396/3/3تهران
(تومان)214,000,000

اقساطی، تحویل 60 روزه، پیش پرداخت اولیه مبلغ 214.000.000 تومان می باشد . برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید 

1396/3/3تهران