توافقی

140,000 کیلومتر

اتومبیل فوق العاده سالم سفارتى بوده ازنظر فنى وبدنه سالم بشرط کارشناسى قیمت 39,500,000 

1396/12/16تهران