توافقی

اتومبیل فوق فنی واتاق درحدصفرمیباشدتمام لوازم وقطعات فابریک خودش میباشدچندسال داخل پارکینگ خوابیده بوده بدنه بدون خط وخش جلووعقب وسقف وستون بدون رنگ میباشدبدون کوچکترین ضربه بسیارخوش رنگ وتک رنگ هست داخل کابین نوودیدنی دوبرگ سندخلاصه ماشین کلاسیک ودیدنی میباشد 15میلیون 

1396/5/18مرکزی