(تومان)85,000,000

160,000 کیلومتر

کمری آمریکایی - تخفیف بیمه کامل - یازده ایربگ - کولر دوال - صندلی دو طرف برقی - داخل ماشین کاملا نو - داخل ماشین تماما اوریونی- فوق العاده تمیز 

1396/3/2تهران
(تومان)96,750,000

 

1396/2/24تهران