(تومان)55,000,000

150,000 کیلومتر

موتوردرحدنو.فنی سالم. ۶سال تخفیف بیمه با۱۰ ماه اعتبار. وعالی جهت مصرف کننده. 

1396/6/13تهران