توافقی

280,000 کیلومتر

تویوتا 3f ژاپن سالم مدارک تکمیل موتور گیربکس و کمک و دفها سالم مشابه صفر به علت رنگ خاکی و برای تعویض پلاک رنگ شده است قیمت 37 میلیون 

1396/8/22البرز