(تومان)220,000,000

50,000 کیلومتر

چند خط کوچک داشته رنگ شده وبدون تصادف وخودروی فوق 50000 مایل حدود 80000کیلومتر کارکردواقعی ومربوط به سفارت بوده وتنها جاگوار این مدل درایران است مخصوص تک سواران 

1396/2/13تهران