توافقی

190,000 کیلومتر

خودرو آفرود وسالم میباشد بدون پوسیدگی دفرانسیلهابنز 230 برای قدرت بیشتر گیربکس 3دنده آمریکایی بیمه یک سال کامل تخفیف بیمه کامل قیمت25میلیون 

1396/4/10سمنان