(تومان)15,000,000

11,111 کیلومتر

پدال بالا ، موتور تازه تعمير ، مدارك تكميل ، همه لوازم نوو شده ، 

1397/4/1تهران
(تومان)19,000,000

 

1397/3/29گیلان