(تومان)550,000,000

13,000 کیلومتر

محبوب آمریکایی - فول کامل با کیت کامل SRT همراه با تردد آزاد در سراسر کشور همانند پلاک ملی با قابلیت تمدید مجدد تردد در صورت درخواست مشتری محترم - لطفا فقط خریدار واقعی تماس بگیرد. 

1397/11/6تهران