(تومان)110,000,000

37,000 کیلومتر

زیر رکاب راست و سپر عقب کمی خوردگی دارد که مشهود نمی باشد 

1396/6/2کرمانشاه