توافقی

موسو 1386 بدون رنگ نقره ای چهارسیلندر دنده ای میباشد، بدون مشکلات و مصرف بالای موسوهای شش سیلندر، کاکرد ١٣٠هزار قیمت ٦٥٠٠٠٠٠٠ 

1396/9/27تهران