توافقی

فروش حواله ساینا اتومات و ساینا دنداه ای شرایطی تحویل فوری 

1396/6/28تهران
توافقی

تحویل آبان قابل صلح در نمایندگی 

1396/6/15تهران
توافقی

حواله ساینا اتوماتیک رنگ سفید تحویل در آبان اولین سری صلح در نمایندگی قیمت حواله 20 میلیون 

1396/6/9هرمزگان
توافقی

حواله آبان ماه فروش ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ریال 

1396/6/7تهران