توافقی

سندبنام بدون ضامن ۶۶۴۶۰۴۶۴ 

1397/2/3تهران
(تومان)26,000,000

گلگیر کمی زدگی دارد ولی رنگ نشده درب راننده هم خیلی خیلی خفیف زدگی دارد ولی صافکاری و رنگ نشده 

1397/1/15تهران