توافقی

فولکس ترانسپورت 2003 یازده نفره موتور 2500 کولر فابریک سقفی بخاری فابریک فرمان هیدرولیک a b s شبشه رنگی فابریک دارای مونیتور سقفی دزدگیر کارکرد 95000 سرویس کامل فنی توسط کمپانی. 

1396/7/13تهران