(تومان)103,000,000

18,000 کیلومتر

 

1396/9/4تهران
توافقی

60,000 کیلومتر

قیمت94,000,000 

1396/8/17تهران