(تومان)116,000,000

3,300 کیلومتر

در حد صفر. بسیار نو . کیلومتر جدید دیجیتال. 

1396/7/13تهران