توافقی

ماشین صفره و هنوز به ٥٠٠کیلومتر هم نرسیده فقط دوسه بار تا کمپانی رفته مدل ٩٥ ولی تحویل فروردین ٩٦ تخفیف جزئی پای معامله قیمت 49,500,000 

1396/7/22تهران