توافقی

فول صفر استثنایی 

1398/7/27تهران
(تومان)2,850,000,000

فول کامل ٤.٢ شرکتی تک برگ سند بدون کوچکترین سنگ خوردگی حتی سپرها 

1398/7/25تهران
(تومان)3,200,000,000

فول کامل در حد صفر 

1398/6/24تهران