توافقی

فول با کیت MC ، کیت کربن ، کیت بلک ، سیستم صوتی بوس ، گرم من و مموری صندلی 

1397/10/12تهران