توافقی

16,000 کیلومتر

دارای کفی وباربندشمالی 

1399/7/29تهران