توافقی

60,000 کیلومتر

پراید بار مدل اول 95 بدون رنگ و ضربه.فنی عالی بیمه تا اول 97.کفی دارد.تک برگ سند 

1396/3/27فارس