توافقی

200,000 کیلومتر

داخل و بیرون بسیار تمیز، چراغ ها نو، تمام سرویس ها انجام شده و قطعات مصرفی تعویض گردیده است؛ دارای اطاق جادار و بسیار عالی جهت مصرف شخصی قیمت 10,700,000 

1397/1/17تهران