(تومان)7,500,000

150,000 کیلومتر

همه کارای ماشین رسیده که سر مال نخورده.ماشین بیرنگ بیمه کامل.ضبط فلش خور با ۴باند.جلوبندی نو. هر ۴کمک نو. گیربکس و دیسک صفحه نو. در کل ماشین خوبیه 

1396/7/30مازندران