توافقی

11,000 کیلومتر

ماشین فوق تمیز و کم کارکرد می باشد ١١ تا بیشتر راه نرفته،مدل اسفند ٨٩ و بدون رنگ می باشد قیمت 15,500,000 

1396/5/26تهران