توافقی

قابل توجه کاکسیونرها،استثنایى وبینظیرترین پونتیاک استر ،بدنه بدون نقطه و فابریک،تودوزى فابریک،داشبورد فابریک ،فرمان فابریک،چراغها فابریک،داخل ماشین بدون کوچکترین ساییدگى فنى و سوارى دقیقأ مشابه صفر ،٩٩٪؜ لوازم ماشین فابریک خودش مى باشد لطفأ خریدار واقعى تماس بگیرد بازدید=خرید(اتومبیل فوق فاقد پلاک ملى میباشد) 

1396/11/15تهران