توافقی

300,000 کیلومتر

فنی بسیار سالم و موتور 1800 فرانسه تخفیف بیمه کامل و تا ده ماه دیگر هم بیمه دارد دنده اتومات لاستیک نو بسیار سواری عالی هست 

1396/7/21تهران