(تومان)14,200,000

243,000 کیلومتر

فرانسه سفارشی،چهار چرخ دیسک،قطعات مصرفی به تازگی تعویض شده،استثنایی. 

1396/8/23تهران