(تومان)28,000,000

150,000 کیلومتر

این مدل ۲۰۶تا سال۸۸بیشتر تولید نشد مشابه ۲۰۶وی ۸هست و تنها تفاوت دوگانه بودن هست. بدون رنگ تک برگ سند 

دیروزاصفهان