(تومان)280,000,000

تشریفات درباری -فول اتومات -صندلی برقی-بار قسمت عقب قیمت 280 میلیون معاوضه با خودرو ملک 

1397/3/19تهران