(تومان)53,000,000

بدون رنگ بیمه یکسال فوق تمیز 

1397/3/6اصفهان
(تومان)51,500,000

دارای بیمه بدنه و بیمه ثالث 

1397/2/28تهران