• 1398/5/22
  • 56,000 کیلومتر
  • دستی
  • نوک مدادی
  • مشکی
  • تهران
  • 091218...نمایش کامل
  • فني بسيار سالم بيمه تا برج ١١ به علت وسواس گلگير جلو سمت شااگرد و درب سمت رعقب سمت راننده رنگ

آگهی های مرتبط

آگهی مرتبطی وجود ندارد