توافقی

فول فول کامل ٦ کلید، سیستم صوتى بنگ اند اولفسن، ایندیویژوال، مشابه صفر، خاص و سفارشى کیان ٠٩١٢٥١٥١٥٦٣ وزیرى ٠٩١٢١١١٣٦٢١ 

1397/2/22تهران