(تومان)280,000,000

360,000 کیلومتر

بدون رنگ.تمام قطعات فابریک دست نخورده.بیمه ۱سال.از هر لحاظ فنی وبدنه ...سالم.سالها خوابیده.خیلی استثنایی.به عبارتی زیر خاکی.تنها جیپ که رنگ نداره و تمام فابریک در ایران.سند آماده.هیچ حرفی ندارم بگم در موردش 

1400/10/10کرمان