(تومان)29,500,000

90,000 کیلومتر

تخفیف بیمه 10 سال و بیمه شخص ثالث تا آخر سال 98 

1398/6/26تهران
(تومان)40,000,000

89,000 کیلومتر

ماشین کم مصرف و سالم دارای سنسور دنده غقب 

1398/5/31تهران