توافقی

فولترین مدل پانامرا 2012 سقف جیر ... برمستر.... مانیتور پشت ... تنظیم ارتفاع و ...... بدون رنگ و خط و خش با کیت اگزوز ماشین در حد میباشد بشرط نمایندگی 

1398/2/15تهران
توافقی

فوول کامل،برمستر،شرکتی، استثنایی،به شرط کارشناسی. 

1398/2/14آذربایجان شرقی