(تومان)650,000,000

فول کامل، بدون تنظیم ارتفاع 

1396/5/21تهران