(تومان)54,000,000

 

1397/7/23چهارمحال و بختیاری
(تومان)67,000,000

 

1397/7/23چهارمحال و بختیاری
1397/6/10چهارمحال و بختیاری