(تومان)295,000,000

به دلیل نیاز به پول برای تحویل خودرو ثبت نامی نیاز شدید به پول نقد فقط تماس بگیرید زنگ بزنید راه میام 

1402/4/9یزد
(تومان)298,000,000

50,000 کیلومتر

شاسی سالم کفی سه بعدی بیمه تا برج ۴ 

1402/3/18یزد