(تومان)248,000,000

ک لکه رنگ درب عقب پشت شاگرد به اندازه کف دست بیمه کامل تا برج ۲ ۳۹۰۰۰ هزار کار کرد فنی سالم به شرط 

1399/9/25تهران